Ø»ñ Ù³ëÇÝ | γéáõóí³ÍùÁ | γÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝ ¨ Ý»ñùÇÝ Ï³Ýáݳϳñ·Î³åí»ù Ù»½ Ñ»ï
      ¶ÛáõÙñáõ §ØÇç³½·³ÛÇÝ Î³ñÙÇñ ˳ãǦ ³Ýí³Ý åáÉÇÏÉÇÝÇϳ ö´À, §²ÝǦ óճٳë, 5-ñ¹ ÷áÕáó, 8-ñ¹ ß»Ýù
   
 
زîàôòìàÔ Ì²è²ÚàôÂÚàôÜܺðÀ ºì ¶Ü²òàôò²ÎÀ
ºÝóٳßϳÛÇÝ Ý»ñ³ñÏáõÙ
500
ØÇçÙϳݳÛÇÝ Ý»ñ³ñÏáõÙ
500
Ü»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ý»ñ³ñÏáõÙ
800
²áõïá-Ñ»Ùáûñ³ådz
800
ºñ³ÏÇó ³ñÛ³Ý í»ñóÝáõÙ
500
üǽÇáûñ³å¨ïÏ µáõÅáõÙ
Îí³ñó, Ù³·ÝÇï³ Ã»ñ³ådz /1 뻳Ýë/
500
üáÝáýáñ»½ /1 뻳Ýë/
1000
¾É»Ïïñáýáñ»½ /1 뻳Ýë/
800
γñÇ»ë / µáõÅáõÙ /
2000
γñÇ»ë µ³ñ¹áõÃÛáõÝ / µáõÅáõÙ/
2500
ÈáñӳóճÝÃñ µáñµáù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ
5000
ìÇñ³µáõÅáõÃÛáõÝ / 1 ³ï³ÙÇ Ñ»é³óáõÙ/
1000
ìÇñ³µáõÅáõÃÛáõÝ / 1 ³ï³ÙÇ Ñ»é³óáõÙ ³é³Ýó ³Ý½·³Û³óÙ³Ý /
500
ø³ñ»ñÇ Ñ»é³óáõÙ ¨ ³ï³ÙÝ»ñÇ ÷³ÛÉ»óáõÙ
3000
²é³Ýó µÅßÏ³Ï³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ ¨ ³é³Ýó ѳٳå³ï³ëË³Ý áõÕ»·ñÙ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ Çñ»Ýó ï»Õ³Ù³ëÇó ¹áõñë ϳï³ñíáÕ ïݳÛÇÝ Ï³Ýã»ñÁ, µÅßÏ³Ï³Ý ÏáÝëáõÉï³ódzݻñÁ ¨ ɳµáñï³ïáñ-·áñÍÇù³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
´ÅÇßÏ Ù³ëݳ·»ïÇ ÏáÝëáõÉï³ódz
1000
´ÅÇßÏ Ù³ëݳ·»ïÇ ïݳÛÇÝ ³Ûó
2000
 ²ñÛ³Ý ËÙµÇ áñáßáõÙ
800
軽áõë ·áñÍáÝÇ áñáßáõÙ
800
лå³ïÇï B-Ç, Ñ»å³ïÇï C-Ç Ù»Ï Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ
1100
軳Ïódz RPR
1000
軳Ïódz TPHA
2000
îáõµ»ñÏáõÉÇÝá¹Ç³·ÝáëïÇϳ /1 ѻﳽáïáõÃÛáõÝ/
500
ÊáñËÇ µ³Ïï»ñÇáëÏáåÇÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ /1 ѻﳽáïáõÃÛáõÝ/
500
²ñÛ³Ý Ù»ç ·ÉÛáõÏá½³ÛÇ áñáßáõÙ
500
´³Ïï»ñÇáëÏáåÇÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ /ùëáõÏ, ÏÕ³Ýù/
1000
²ñÛ³Ý Ù»ç ËáÉ»ëï»ñÇÝÇ áñáßáõÙ
500
²ñÛ³Ý Ù»ç Ùǽ³ÝÛáõÃÇ áñáßáõÙ
750
²ñÛ³Ý Ù»ç Ïñ»³ïÇÝÇ áñáßáõÙ
750
²ñÛ³Ý Ù»ç µÇÉÇéáõµÇÝ áñáßáõÙ
1500
äñáïñáÙµÇݳÛÇÝ Çݹ»ùëÇ áñáßáõÙ
1200
 CRP
1000
ASLO
1000
òÇïáÉá·Ç³Ï³Ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝ/ 1 ѻﳽáïáõÃÛáõÝ/
1000
²ÛÉ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ 1 ³ÝÓÇÝ ³éÝí³½Ý 3 µ³Õ. áñáßáõÙáí
1000
²ÛÉ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ 1 ³ÝÓÇÝ ÙÇÝ㨠3 µ³Õ. áñáßáõÙáí /Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ/
500
²ñÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ùÝÝáõÃÛáõÝ` Ý»ñ³éÛ³É É»ÛÏáýáñÙáõɳÝ
1000
²ñÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ùÝÝáõÃÛáõÝ` ³é³Ýó É»ÛÏáýáñÙáõɳÛÇ 1 ³ÝÓ. ³éÝí³½Ý 3 µ³Õ.
1000
²ñÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ùÝÝáõÃÛáõÝ` ³é³Ýó É»ÛÏáýáñÙáõɳÛÇ 1 ³ÝÓ. ÙÇÝ㨠3 µ³Õ. áñáß
500
Ø»½Ç ÁݹѳÝáõñ ùÝÝáõÃÛáõÝ
1000
Ø»½Ç Ù»ç ·ÉÛáõÏá½³ÛÇ áñáßáõÙ
500
êå»ñÙá·ñ³ÙÙ³
3000
è»Ýï·»Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ / 1 ѻﳽáïáõÃÛáõÝ 30 * 40/
3000
è»Ýï·»Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ / 1 ѻﳽáïáõÃÛáõÝ 24 * 30/
2000
è»Ýï·»Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ / 1 ѻﳽáïáõÃÛáõÝ 18 * 24/
1800
üÉáõñá·ñ³ýÇÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ
2000
¾ê¶ ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñ / 1 ѻﳽáïáõÃÛáõÝ/  
1000
´áõÅ³Ï³Ý Ù»ñëáõÙ / 1 뻳Ýë/
1000
îݳÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ٠ɳµáñ³ïáñ-·áñÍÇù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ѻﳽáïáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÇÝ Ñ³í»ÉáõÙ
1000
êáÝá·ñ³ýdz áõÉïñ³Ó³ÛݳÛÇÝ ùÝÝáõÃÛáõÝ
ÈÛ³ñ¹Ç, ɻճå³ñÏÇ, »Ýóëï³Ùáùë³ÛÇÝ ·»ÕÓÇ , ÷³ÛͳËÇ ëáÝá·ñ³ýdz
4000
ºñÇϳÙÝ»ñÇ,Ùǽ³å³ñÏÇ, ٳϻñÇϳÙÝ»ñÇ ëáÝá·ñ³ýdz
3000
޳ϳݳϳ·»ÕÓÇ, ë»ñÙݳµßï»ñÇ ¨ Ùǽ³å³ñÏÇ ëáÝá·ñ³ýdz
3500
γݳÝó ë»é³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇ ëáÝá·ñ³ýdz
3000
Ü»ñÑ»ßïáó³ÛÇÝ ëáÝá·ñ³ýdz
6000
ìÇñ³µáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ
ÆÝý»ÏóÇáÝ í»ñù»ñÇ Ùß³ÏáõÙ /1 ³Ý·³ÙÛ³ åñáó»¹áõñ³/
1000
²Ûñí³Íù³ÛÇÝ í»ñù»ñÇ ³ËïáñáßáõÙ, íÇñ³Ï³åáõÙ ¨ Ý߳ݳÏáõÙÝ»ñ
3000
²Ûñí³Íù³ÛÇÝ í»ñù»ñÇ íÇñ³Ï³åáõÙ /1 ³Ý·³ÙÛ³ åñáó»¹áõñ³/
1000
³ñ³Ë³ÛÇÝ í»ñù»ñÇ µáõÅáõÙ
1800
²Ùµáõɳïáñ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ
3000
Îáïñí³ÍùÝ»ñÇ µáõÅáõÙ
5000
øÇÃ-ÏáÏáñ¹-³Ï³Ýç³µ³Ý³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ
²Ï³ÝçÇ ¨ ùÃÇ ûï³ñ Ù³ñÙÝÇ Ñ»é³óáõÙ
2000
²ñï³ùÇÝ ÉëáÕ³Ï³Ý ³ÝóáõÕáõ Ùß³ÏáõÙ
500
ÜßÇÏÝ»ñÇ Éí³óáõÙ /1 ³Ý·³ÙÛ³ åñáó»¹áõñ³/
500
øÇÃ-ÁÙå³ÝÇ Éí³óáõÙ /1 ³Ý·³ÙÛ³ åñáó»¹áõñ³/
500
²Ï³ÝçÇ Éí³óáõÙ /ÍÍÙµ³ÛÇÝ Ëó³Ý/
1000
ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ
¶ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÏáÝëáõÉï³ódz, µáõÅÙ³Ý Ý߳ݳÏáõÙ
1000
¶ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝ /1 ³Ý·³ÙÛ³ åñáó»¹áõñ³/
1000
Ü»ñ³ñ·³Ý¹³ÛÇÝ å³ñáõÛñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ
3000
Ü»ñ³ñ·³Ý¹³ÛÇÝ å³ñáõÛñÇ Ñ»é³óáõÙ
3000
²ÏݳµáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ
î»ëáÕáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙ
1000
²ÏÝáóÝ»ñÇ ã³÷Ç áñáßáõÙ
1000
²ãùÇ ×ÝßÙ³Ý ëïáõ·áõÙ
1000
´ÇáÙÇÏñáëÏáådz
1000
²Ïݳѳï³ÏÇ ëïáõ·áõÙ
1000
î»ë³¹³ßïÇ ëïáõ·áõÙ
1000
²ñóáõÝù³ï³ñ áõÕÇÝ»ñ ëïáõ·áõÙ ¨ Éí³óáõÙ
1000
êÏÉ»ñ³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ í»ñù»ñÇ Ùß³ÏáõÙ      
1000
سßϳí»Ý»ñ³µ³ÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý ÏáÝëáõÉï³ódz
3000
سÝÇåáõɳódzݻñ ³é³Ýó ¹»Õáñ³ÛùÇ /1 ³Ý·³ÙÛ³ åñáó»¹áõñ³/
1500
êñ³Í³Ûñ ÏáݹÇÉáٳݻñÇ, ·áñïÝáõÏÝ»ñÇ, ÏáßïáõÏÝ»ñÇ µáõÅáõ٠ûè ¨ ÙÇçÇÝ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ùµ / ³é³Ýó ¹»Õáñ³ÛùÇ/
7000
 

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

Բժշկական օգնությա եւ ծառայության տեսակները Չափման միավորը Միավորի օրական գինը
Մեծերի ԱԱՊ մեկ բնակչի հաշվով ԱՆՁ 136.25
Ընտանեկան բժշկի կողմից մեծերի ԱԱՊ մեկ բնակչի ԱՆՁ 136.25
Մեծերի ԱԱՊ մեկ բնակչի հաշվով՝ ոչ տվյալ մասն. ունեցող, համատեղութ. աշխ., եւ առավելագույն սահմանի գերազանցման դեպքում ԱՆՁ 109
Ընտանեկան բժշկի կողմից ԱԱՊ մեկ մեծահասակ բնակչի հաշվով՝ համատեղութ. աշխ., առավելագույն սահմանի գերազանցման դեպքում ԱՆՁ 109
Նեղ մասնագիտացված բուժօգնություն /մեծ/ յուրաքանչյուր մասնագետը ԱՆՁ 6.25
Նեղ մասնագիտացված բուժօգնություն /մեծ/ յուրաքանչյուր մասնագետը, ոչ տվյալ մասնագիտությունն ունեցող, համատեղությամբ աշխատող եւ առավելագույն սահմանի գերազանցման դեպքում ԱՆՁ 5
Այլ նեղ մասնագետ /ՀՀ մարզեր/մեծ/ ԱՆՁ 3.08
Այլ նեղ մասնագետ /ՀՀ մարզեր/մեծ/՝ ոչ տվյալ մասնագիտությունն ունեցող, համատեղությամբ աշխատող եւ առավելագույն սահմանի գերազանցման դեպքում ԱՆՁ 2.464
Նեղ մասն. /երեխա/ յուրաքանչյուր մասնագետը ԵՐԵԽԱ 10.5
Նեղ մասն. բուժօգնություն /երեխա/ յուր. մասնագետը, ոչ տվյալ մասնագիտությունն ունեցող, համատեղությամբ աշխատող եւ առավելագույն սահմանի գերազանցման դեպքում ԵՐԵԽԱ 8.4
Այլ նեղ մասն. /երեխա/ ՀՀ մարզեր ԵՐԵԽԱ 5.2
Այլ նեղ մասն. /երեխա/ ՀՀ մարզեր՝ ոչ տվյալ մասնագիտությունն ունեցող, համատեղությամբ աշխատող եւ առավելագույն սահմանի գերազանցման դեպքում ԵՐԵԽԱ 4.16
Երեխաների ԱԱՊ մեկ բնակչի հաշվով ԵՐԵԽԱ 272.5
Ընտանեկան բժշկի կողմից ԱԱՊ մեկ երեխայի հաշվով ԵՐԵԽԱ 272.5
Զինկոմներին կից բժշկական հանձն. փորձ. անցկացնող բժշկի համար ամսական կտրվածքով (տարվա 8 ամսվա համար)   72100
Զինկոմներին կից բժշկական հանձն. փորձ. անցկացնող բուժքույրի համար ամսական կտրվածքով (տարվա 8 ամսվա համար)   53300
Երեխաների բուժօգնություն եւ սպասարկում դպրոցներում (մեկ աշակերտի հաշվով) ԵՐԵԽԱ 101.75
Երեխաների ԱԱՊ՝ ոչ տվյալ մասն. ունեցող համատեղությամբ աշխատող եւ առավելագույն սահմանի գերազանցման դեպքում մեկ երեխայի հաշվով ԵՐԵԽԱ 218
Ընտանեկան բժշկի կողմից ԱԱՊ՝ ոչ տվյալ մասն. ունեցող, համատեղությամբ աշխատող եւ առավելագույն սահմանի գերազանցման դեպքում մեկ երեխայի հաշվով ԵՐԵԽԱ 218
Ընտանեկան բժշկի նեղ մասնագիտացված բուժօգնություն յուրաքանչյուր մեծի հաշվով ԱՆՁ 20.58
Ընտանեկան բժշկի նեղղ մասնագիտացված բուժօգնություն յուրաքանչյուր երեխայի հաշվով ԵՐԵԽԱ 34.58
Մանկաբարձ-գինեկոլոգի կողմից իրականացվող հղիների հսկողություն /հաշվառման մեջ գտնվող յուրաքանչյուր հղիի հաշվով/ ՀՂԻ ԱՄՍԵԿԱՆ 2000
Մանկաբարձ-գինեկոլոգի կողմից իրականացվող հղիների հսկողություն՝ համատեղութ. աշխ. եւ առավելագույն սահմանի գերազանցման դեպքում /հաշվառման մեջ գտնվող յուրաքանչյուր հղիի հաշվով/ ՀՂԻ ԱՄՍԵԿԱՆ 1600
Մանկաբարձ-գինեկոլոգի կողմից իգական սեռի անձանց հսկողություն (ներառյալ 15 տարեկան աղջիկները) ԱՆՁ 41.666
     
Մանկաբարձ-գինեկոլոգի կողմից իգական սեռի անձ. հսկող.՝ համատեղութ. աշխ. եւ առավելագույն սահմանի գերազանցման դեպքում (ներառյալ 15 տարեկան աղջիկների առողջական վիճակի գնահատում)/յուրաքանչյուր կցագրված անձի հաշվով/ ԱՆՁ 33.3328
15 տարեկան աղջիկների առողջական վիճակի գնահատում ՀԱՃԱԽՈՒՄ  
Մասն. հակատուբ. դիսպանսեր բուժօգնություն պոլիկլ. եւ ամբ. ԱՆՁ 7.33
Մասն. հակատուբ. դիսպանսեր բուժօգն. պոլիկլ. եւ ամբ՝ ոչ տվյալ մասնագիտացում ունեցող, համատեղությամբ աշխատող եւ առավելագույն սահմանի գերազանցման դեպքում ԱՆՁ 5.864
Մասն. էնդոկրին դիսպանսեր բուժօգն. պոլիկլ. եւ ամբուլ. ԱՆՁ 6.25
Մասն. էնդոկրին դիսպանսեր բուժօգն. պոլիկլ. եւ ամբուլ.՝ ոչ տվյալ մասնագիտացումն ունեցող, համատեղությամբ աշխատող եւ առավելագույն սահմանի գերազանցման դեպքում ԱՆՁ 5
Մասն. /ուռուցք. ինֆ./ դիսպանսեր բուժօգն. պոլիկլ. եւ ամբ. ԱՆՁ 3.42
Մասն. /ոռուցք, ինֆ./ դիսպանսեր բուժօգն. պոլիկլ. եւ ամբ.՝ ոչ տվյալ մասնագիտացումն ունեցող, համատեղությամբ աշխատող եւ առավելագույն սահմանի գերազանցման դեպքում ԱՆՁ 2.736
Մասն. /հոգենյարդ, մաշկավեներ./ դիսպանսեր բուժօգնություն պոլիկլինիկական եւ ամբուլատոր ԱՆՁ 5
Մասն. /հոգենյարդ, մասշկավերեն./ դիսպանսեր բուժօգն. պոլիկլ. եւ ամբ.՝ ոչ տվյալ մասն. ունեցող, համատեղությամբ աշխատող եւ առավելագույն սահմանի գերազանցման դեպքում ԱՆՁ 4
Արյան խմբի որոշում ՀԵՏԱԶՈՏ. 710
Ռեզուս գործոնի որոշում ՀԵՏԱԶՈՏ. 710
ՄԻԱՎ-ի հետազոտության համար արյան հավաք. եւ տեղափոխում ՀԵՏԱԶՈՏ. 200
Հեպատիտ "B", հեպատիտ "C" յուրաքանչյուր մեկ հետազոտությունը ՀԵՏԱԶՈՏ. 1100
Ռեակցիա TPHA ՀԵՏԱԶՈՏ. 1300
Ռեակցիա VDRL ՀԵՏԱԶՈՏ. 880
Ռեակցիա MRP ՀԵՏԱԶՈՏ. 710
Վասերմանի ռեակցիա (RW) ՀԵՏԱԶՈՏ. 710
Սնկերի եւ գոնոկոկերի բակտերիոլոգիական քննություն ՀԵՏԱԶՈՏ. 1100
Պարազիտար հիվանդությունների բակտերիոսկոպիկ քննություն արյան մեջ ՀԵՏԱԶՈՏ. 1000
Ռենտգենոգրաֆիա մեկ նկար /ժապավեն 30 x 40/ ՀԵՏԱԶՈՏ. 2000
Ռենտգենոգրաֆիա մեկ նկար /ժապավեն 24 x 30/ ՀԵՏԱԶՈՏ. 1750
Ռենտգենոգրաֆիա մեկ նկար /ժապավեն18 x 24/ ՀԵՏԱԶՈՏ. 1650
Ռենտգենոգրաֆիա մեկ նկար /ժապավեն 13 x 18/ ՀԵՏԱԶՈՏ. 1550
Ռենտգենոսկոպիա /մեկ հետազոտություն/ ՀԵՏԱԶՈՏ. 1500
Ֆլյուորոգրաֆիա /մեկ անձ/ ԱՆՁ 1300
Ֆիզիոթերապիա /մեկ սեանս/՝ 1 անձի համար ոչ ավել քան 8000 դրամ ՍԵԱՆՍ 800
Բակտերիոլոգիական հետազոտություն ՀԵՏԱԶՈՏ. 1050
Տուբերկուլինոդիագնոստիկա ՀԵՏԱԶՈՏ. 200
Խորխի բակտերիոսկոպիկ հետազոտություն ՀԵՏԱԶՈՏ. 330
Բակտերիոսկոպիկ հետազոտություն ՀԵՏԱԶՈՏ. 330
Բիոքիմիական հետազոտություն՝ 1 անձին առնվազն 3 բաղադրիչի որոշումով ՀԵՏԱԶՈՏ. 710
Արյան մեջ գլյուկոզայի որոշում ՀԵՏԱԶՈՏ. 330
Արյան մեջ խոլեստերինի որոշում ՀԵՏԱԶՈՏ. 330
Բիոքիմիական հետազոտություն՝ 1 անձին մինչեւ 3 բաղադրիչի որոշումով /յուրաքանչյուր բաղադրիչը/ ՀԵՏԱԶՈՏ. 330
Ֆունկցիոնալ հետազոտություններ /ֆոնոկարդիոգրաֆիա, սպիրոգրաֆիա եւ այլն/ ՀԵՏԱԶՈՏ. 930
ԷԿԳ ՀԵՏԱԶՈՏ. 930
Ցիտոլոգիական հետազոտություն ՀԵՏԱԶՈՏ. 930
Այլ կլինիկական հետազոտություններ 1 անձին առնվազն 3 բաղադրիչի որոշումով /յուրաքանչյուր բաղադրիչը/   710
Այլ կլինիկական հետազոտություններ 1 անձին մինչեւ 3 բաղադրիչի որոշումով /յուրաքանչյուր բաղադրիչը/    
Արյան ընդհանուր քննություն՝ ներառյալ լեյկոֆորմուլան ՀԵՏԱԶՈՏ. 710
Մեզի ընդհանուր քննություն ՀԵՏԱԶՈՏ. 330
Այլ կլինիկական հետազոտություն՝ 1 անձին մինչեւ 3 բաղադրիչի որոշումով ՀԵՏԱԶՈՏ. 330
Արյան ընդհանուր քննություն՝ առանց լեյկոֆորմուլայի՝ 1 անձին մինչեւ 3 բաղադրիչի որոշումով ՀԵՏԱԶՈՏ. 100
Սոնոգրաֆիկ հետազոտություններ ՀԵՏԱԶՈՏ. 2200
Պտղի սոնոգրաֆիա ՀԵՏԱԶՈՏ. 1200
Պունկցիոն բիոպսիա ՀԵՏԱԶՈՏ. 880
Անվճար եւ արտոնյալ պայմ. դեղորայքի տրամադրում (փաստացի ծախս) ԴՐԱՄ 1
Դեռահասների ԱԱՊ մեկ բնակչի հաշվով ԵՐԵԽԱ

272.5

Նախազորակոչային եւ զորակոչային տարիքի անձանց ուղեգրման դեպքում ճանապարհածախս ԴՐԱՄ 1

 

 

Copyright 2011 γÛùÁ å³ïñ³ëï»óÇÝ ¶¨áñ· ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ¨ гÛÏ ¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÁ