Ø»ñ Ù³ëÇÝ  | γéáõóí³ÍùÁ  | γÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝ ¨ Ý»ñùÇÝ Ï³Ýáݳϳñ· | γåí»ù Ù»½ Ñ»ï
¶ÛáõÙñáõ §ØÇç³½·³ÛÇÝ Î³ñÙÇñ ˳ãǦ ³Ýí³Ý åáÉÇÏÉÇÝÇϳ ö´À, §²ÝǦ óճٳë, 5-ñ¹ ÷áÕáó, 8-ñ¹ ß»Ýù
²Þʲî²Î²¼Ø
³÷áõñ ³ß˳ï³ï»Õ»ñ        ´ÅÇßÏÝ»ñ     ´áõÅùáõÛñ»ñ    ì³ñã³Ï³Ý ϳ½Ù


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի <<Գյումրու Միջազգային Կարմիր խաչի անվան պոլիկլինիկա>> ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ  քիթ-կոկորդ-ականաջաբանական կաբինետի  բուժքրոջ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

ՀՀ Կառավարության 2011թ-ի հունիսի 10-ի թիվ 22  արձանագրային  որոշման համաձայն մրցույթին կարող է մասնակցել   գրական հայերենին տիրապետող Հայաuտանի Հանրապետության 18 տարին լրացած քաղաքացին, ինչպես նաև այն օտարերկրյա քաղաքացիները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում ունեն կացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ և աշխատանքի թույլտվություն:

Մրցութին մասնակցելու համար միջին բուժանձնակազմին ներկայացվող

1)    պարտադիր պայմաններն են` 

ա.միջին մասնագիտական  կրթության առկայություն  

բ.   բժշկական էթիկայի կանոնների իմացություն,

2)   լրացուցիչ պայմաններն են`

ա.  համակարգչով աշխատելու  ունակություն.

բ.   առնվազն մեկ oտար լեզվի իմացություն,

գ.   տրամաբանելու և տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:

Թափուր տեղի հավակնորդի կողմից ներկայացվում է`

1)  դիմում.

2)  մեկ լուuանկար 3x4 չափի.

3)  քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (աշխատանքային ստաժ ունենալու  դեպքում),

4)   ինքնակենuագրություն.

5) անձնագրի,  միջին մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի), վերապատրաստման վկայականի (դրա առկայության դեպքում)  պատճենները,

6) օտարերկրյա քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ և աշխատանքի թույլտվություն:

Մրցույթին մաuնակցելու համար դիմած քաղաքացին անձնագրով /անձը հաuտատող այլ փաuտաթղթով/, նախատեսված  փաuտաթղթերի բնօրինակներով և պատճեններով անձամբ ներկայանում է  << Գյումրու Միջազգային Կարմիր խաչի անվան պոլիկլինիկա >> ՓԲԸ-ի կադրերի բաժին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր ժամը 10:00-16:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից

 (ՀՀ Շիրակի մարզ,  ք. Գյումրի, <<Անի>> թաղամաս 5 փողոց 8):

Փաստաթղթերի  ընդունման վերջին ժամկետն է  18.12.2018թ.:

Քիթ-կոկորդ-ականաջաբանական կաբինետի  բուժքրոջ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթը կանցկացվի   2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ին  ժամը 13:00-ին <<Գյումրու Միջազգային Կարմիր խաչի անվան պոլիկլինիկա >> ՓԲԸ-ի մասնաշենքում:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել << Գյումրու Միջազգային Կարմիր խաչի անվան պոլիկլինիկա >>  ՓԲԸ-ի աշխատանքային խմբին (ՀՀ Շիրակի մարզ,  ք. Գյումրի, <<Անի>> թաղամաս 5 փողոց 8, հեռ. 6-17-60, 6-14-86):

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերը հետ չեն վերադարձվում:ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի <<Գյումրու Միջազգային Կարմիր խաչի անվան պոլիկլինիկա>> ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ սոնոգրաֆիայի կաբինետի բժշկի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

ՀՀ Կառավարության 2011թ-ի հունիսի 10-ի թիվ 22 արձանագրային որոշման համաձայն մրցույթին կարող է մասնակցել գրական հայերենին տիրապետող Հայաստանի Հանրապետության 18 տարին լրացած քաղաքացին, ինչպես նաև այն օտարերկրյա քաղաքացիները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում ունեն կացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ և աշխատանքի թույլտվություն:

Մրցութին մասնակցելու համար բժիշկ-մասնագետներին ներկայացվող p>

      1)      պարտադիր պայմաններն են՝

ա. բարձրագույն և հետբուհական կրթության առկայություն,

բ. հինգ տարուց ավելի աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում` վերջին հինգ տարվա ընթացքում համապատասխան մասնագիտական կատարելագործման առկայություն,

գ. բժշկական էթիկայի կանոնների իմացություն,

2) լրացուցիչ պայմաններն են՝

            ա) համակարգչով աշխատելու ունակություն.

            բ)  առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն.

            գ) տրամաբանելու և տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:

Թափուր տեղի հավակնորդի կողմից ներկայացվում է՝

     1)      դիմում.

     2)      մեկ լուuանկար 3x4 չափի..

     3)      քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում),

     4)      ինքնակենսագրություն,

    5)      անձնագրի, բարձրագույն և հետբուհական (ում բժշկական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտելու ժամանակահատվածում օրենսդրությամբ սահմանվել է հետբուհական կրթության պահանջ (ինտերնատուրա, կլինիկական օրդինատուրա) մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճանը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի), վերապատրաստման վկայականի (դրա առկայության դեպքում) պատճենները,

   6)      արական uեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամաuին կցագրման վկայականի պատճենը:

     7)      հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաuտող փաuտաթուղթ` դիմումատուի ցանկությամբ,:

  8)      օտարերկրյա քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ և աշխատանքի թույլտվություն:

Մրցույթին մաuնակցելու համար դիմած քաղաքացին անձնագրով /անձը հաuտատող այլ փաuտաթղթով/, նախատեսված փաuտաթղթերի բնօրինակներով և պատճեններով անձամբ ներկայանում է Գյումրու <<Միջազգային Կարմիր խաչի անվան պոլիկլինիկա>> ՓԲԸ-ի կադրերի բաժին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր ժամը 10:00-16:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից (ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, <<Անի>> թաղամաս 5 փողոց 8):
Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է 2018 թվականի օգոստոսի 31-ը:

Մայրության կենտրոնի պասախանատու բուժքրոջ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթը կանցկացվի 2018 թվականի սեպտեմբերի 4-ին ժամը 15:00-ին <<Միջազգային Կարմիր խաչի անվան պոլիկլինիկա>> ՓԲԸ-ի մասնաշենքում:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Գյումրու <<Միջազգային Կարմիր Խաչի անվան պոլիկլինիկա>> ՓԲԸ-ի աշխատանքային խմբին (ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, <<Անի>> թաղամաս 5 փողոց 8, հեռ. 6-17-60, 6-14-86):

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերը հետ չեն վերադարձվում: 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու <<Միջազգային Կարմիր Խաչի անվան պոլիկլինիկա>> ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ ընտանեկան բժշկի, վիրաբույժի, բժիշկ-լաբորանտի, ռենտգենոլոգի թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար:

ՀՀ Կառավարության 2011թ-ի հունիսի 10-ի թիվ 22 արձանագրային որոշման համաձայն մրցույթին կարող է մասնակցել գրական հայերենին տիրապետող Հայաստանի Հանրապետության 18 տարին լրացած քաղաքացին, ինչպես նաև այն օտարերկրյա քաղաքացիները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում ունեն կացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ և աշխատանքի թույլտվություն:

Մրցութին մասնակցելու համար բժիշկ-մասնագետներին ներկայացվող

      1)      պարտադիր պայմաններն են՝

ա. բարձրագույն և հետբուհական կրթության առկայություն,

բ. հինգ տարուց ավելի աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում` վերջին հինգ տարվա ընթացքում համապատասխան մասնագիտական կատարելագործման առկայություն,

գ. բժշկական էթիկայի կանոնների իմացություն,

2) լրացուցիչ պայմաններն են՝

            ա) համակարգչով աշխատելու ունակություն.

            բ)  առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն.

            գ) տրամաբանելու և տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:

Թափուր տեղի հավակնորդի կողմից ներկայացվում է՝

      1)      դիմում.

      2)      մեկ լուuանկար 3x4 չափի..

      3)      քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում),

      4)      ինքնակենսագրություն,

     5)      անձնագրի, բարձրագույն և հետբուհական (ում բժշկական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտելու ժամանակահատվածում օրենսդրությամբ սահմանվել է հետբուհական կրթության պահանջ (ինտերնատուրա, կլինիկական օրդինատուրա)) մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճանը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի), վերապատրաստման վկայականի (դրա առկայության դեպքում) պատճենները,

    6)      արական uեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամաuին կցագրման վկայականի պատճենը,

      7)      հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաuտող փաuտաթուղթ` դիմումատուի ցանկությամբ,

   8)      օտարերկրյա քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ և աշխատանքի թույլտվություն:

Մրցույթին մաuնակցելու համար դիմած քաղաքացին անձնագրով /անձը հաuտատող այլ փաuտաթղթով/, նախատեսված փաuտաթղթերի բնօրինակներով և պատճեններով անձամբ ներկայանում է Գյումրու <<Միջազգային Կարմիր խաչի անվան պոլիկլինիկա>> ՓԲԸ-ի կադրերի բաժին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր ժամը 10:00-16:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից (ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, <<Անի>> թաղամաս 5 փողոց 8):
Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է 12.05.2017թ.:

Ընտանեկան բժշկի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթը կանցկացվի 16.05.2017թ. ժամը 14:00-ին <<Միջազգային Կարմիր խաչի անվան պոլիկլինիկա>> ՓԲԸ-ի մասնաշենքում:

Վիրաբույժի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթը կանցկացվի 16.05.2017թ. ժամը 16:00-ին <<Միջազգային Կարմիր խաչի անվան պոլիկլինիկա>> ՓԲԸ-ի մասնաշենքում:

Բժիշկ-լաբորանտի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթը կանցկացվի 17.05.2017թ. ժամը 14:00-ին <<Միջազգային Կարմիր խաչի անվան պոլիկլինիկա>> ՓԲԸ-ի մասնաշենքում:

Ռենտգենոլոգի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթը կանցկացվի 17.05.2017թ. ժամը 16:00-ին <<Միջազգային Կարմիր խաչի անվան պոլիկլինիկա>> ՓԲԸ-ի մասնաշենքում:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Գյումրու <<Միջազգային Կարմիր Խաչի անվան պոլիկլինիկա>> ՓԲԸ-ի աշխատանքային խմբին (ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, <<Անի>> թաղամաս 5 փողոց 8, հեռ. 6-17-60, 6-14-86):

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերը հետ չեն վերադարձվում: